Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti PIVOT + QARI, spol. s r.o.

 1. Úvodné ustanovenia
 • Tieto všeobecné nákupné podmienky spoločnosti PIVOT + QARI, spol. s r.o. so sídlom Priemyselná 493/4, 922 31 Sokolovce, IČO: 31 416 543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2799/T (ďalej len „VNP“) sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky, kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo uzatvorenej medzi PIVOT + QARI, spol. s r.o. (ďalej len „odberateľ“) a jeho dodávateľom, predmetom ktorej je dodávka tovaru, prípadne zhotovenie určitej veci, montáž, údržba, úprava, oprava alebo vykonanie inej činnosti poskytovanej dodávateľom (ďalej len „dodávka“).
 • Zmluvné strany sa môžu odchýliť od znenia týchto VNP po vzájomnej dohode.
 • Ak sa v zmysle týchto VNP vyžaduje písomná forma, tá je zachovaná aj v prípade, ak sa postupovalo podľa § 40 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“).

 

 1. Objednávka objednávateľa
  • Za objednávku objednávateľa sa považuje dodávateľovi objednávateľom doručená písomná objednávka na dodávku tovaru alebo diela a podpísaná zodpovednou osobou objednávateľa.
  • Ak spolu s objednávkou sú poskytnuté aj ďalšie podklady (technické podklady, projektová dokumentácia a pod.), dodávateľ je povinný zachovať o údajoch a informáciách uvedených v poskytnutých podkladoch mlčanlivosť a nesprístupniť ich inej osobe.
  • V prípade nesúhlasu s objednávkou objednávateľa je dodávateľ povinný podklady poskytnuté spolu s objednávkou podľa bodu 2.2 VNP bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi s výnimkou prípadu, ak tieto boli poskytnuté elektronicky. Vyhotovovanie kópií týchto podkladov je možné len na základe písomného súhlasu objednávateľa.

 

 1. Zmluva
  • Zmluva medzi objednávateľom a dodávateľom sa považuje za uzatvorenú až písomným akceptovaním ponuky predloženej dodávateľom. V prípade akceptácie ponuky bude dodávateľ informovaný o akceptácii do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo nereagovať na predloženú ponuku.
  • Ponuka dodávateľa musí obsahovať:
 1. kompletné identifikačné údaje dodávateľa vrátane IČ DPH,
 2. číselné označenie objednávky objednávateľa, na ktorú sa ponuka dodávateľa vzťahuje,
 3. slovné vyjadrenie súhlasu s obsahom predloženej objednávky objednávateľa,
 4. cenu dodávky,
 5. slovné vyjadrenie súhlasu s akceptáciou týchto VNP.

Ak ponuka dodávateľa obsahuje podmienky, požiadavky, dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny objednávky objednávateľa (ďalej len „zmena objednávky“), sú pre objednávateľa záväzné, len ak zmenu objednávky písomne odsúhlasil do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Na zmenu objednávky je dodávateľ povinný objednávateľa výslovne upozorniť, inak nie je objednávateľ zmenou objednávky viazaný.

 • V prípade, ak dodávateľ zasiela ponuku elektronickými prostriedkami, doručenie ponuky dodávateľa potvrdí objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne. Ak objednávateľ písomne nepotvrdí doručenie ponuky dodávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa jej zaslania dodávateľom, má sa za to, že mu ponuka dodávateľa nebola doručená a dodávateľ v tomto prípade kontaktuje objednávateľa za účelom náhradného doručenia ponuky dodávateľa.
 • Všeobecné obchodné, dodacie alebo iné podmienky dodávateľa (ďalej len „VOP dodávateľa“) platia iba v tom prípade, ak boli výslovne písomne potvrdené objednávateľom. Odkaz alebo odvolávka v ponuke alebo iných dokumentoch dodávateľa na VOP dodávateľa neznamená ich akceptáciu objednávateľom.

 

 1. Cena a platobné podmienky
  • Cena uvedená v ponuke je pre zmluvné strany záväzná a konečná, ak VNP neustanovujú inak a považuje sa za cenu dodávky.
  • Cena dodávky je dohodnutá v mene EURO a bez DPH. K cene dodávky sa pripočíta suma DPH vo výške určenej platnými a účinnými právnymi predpismi. V cene dodávky je zahrnuté balenie, manipulačný poplatok, naloženie a vyloženie, dopravné a clo (ďalej len „dodatočné náklady“), ak sa objednávateľ a dodávateľ nedohodli písomne inak.
  • Objednávateľ môže v objednávke uviesť, kedy a za akých podmienok a v akom rozsahu je možné navýšiť cenu dodávky alebo dodatočných nákladov. V takomto prípade o zmene ceny dodávky alebo dodatočných nákladov a dôvodoch jej/ich zmeny je dodávateľ povinný objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne informovať, inak objednávateľ nie je viazaný zmenenou cenou dodávky alebo dodatočných nákladov.
  • Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny dodávky riadnym dodaním a prevzatím tovaru objednávateľom v súlade s bodom 5 VNP, ak sa zmluvné strany nedohodli inak (napr. uvedením sumy preddavku v objednávke objednávateľa). Ak je uzatvorená medzi zmluvnými stranami zmluva o dielo, dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny dodávky riadnym vykonaním a prevzatím diela v súlade s bodom 5 VNP, ak sa zmluvné strany nedohodli inak (napr. uvedením sumy preddavku v objednávke objednávateľa).
  • Dodávateľ vystaví objednávateľovi daňový doklad – faktúru so splatnosťou 60 dní, ak v objednávke nie je uvedené inak a v prípade preddavku predfaktúru so splatnosťou 10 dní, ak v objednávke nie je uvedené inak. Faktúra musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Faktúra a predfaktúra musí obsahovať: označenie dodávateľa a odberateľa ich názvom, sídlom, IČOm, DIČom, IČ DPH, zápisom v príslušnom registri; číslo záväznej objednávky; číslo faktúry alebo predfaktúry; deň odoslania a deň splatnosti faktúry alebo predfaktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť; fakturovanú sumu alebo sumu preddavku; označenie dodávky; pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
  • Cena dodávky, resp. jej časť alebo preddavok sa uhrádza bezhotovostným prevodom prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky na bankový účet dodávateľa uvedený vo faktúre alebo predfaktúre. Cena dodávky, resp. jej časť alebo preddavok sa považujú za uhradené dňom odoslania fakturovanej sumy alebo sumy preddavku z účtu objednávateľa na účet dodávateľa.
  • V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny dodávky, resp. jej časti alebo preddavku, je dodávateľ oprávnený:
 1. požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, alebo
 2. odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neuhradí dlžnú čiastku ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorou sa rozumie 10 pracovných dní.
  • Objednávateľ je oprávnený bez súhlasu dodávateľa jednostranne započítať alebo zadržať platby určené pre dodávateľa z dôvodu uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, z nárokov za záruku na akosť, resp. zo zodpovednosti za škodu. Objednávateľ je oprávnený bez súhlasu dodávateľa jednostranne započítať voči pohľadávke dodávateľa akékoľvek splatné pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi, a to aj v prípade, ak vyplývajú zo zmluvných alebo mimozmluvných vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré nesúvisia s dodávkou.

 

 1. Dodanie dodávky, dodacie podmienky a vlastnícke právo k dodávke
  • Vykonanie diela, odovzdanie dodávky a prevzatie dodávky sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve alebo o zmluve o dielo (podľa druhu kontraktu) a všeobecnými ustanoveniami ObchZ, pokiaľ si zmluvné strany nedohodli odchylné dojednanie práv a povinností.
  • Dodávka je prevzatá:
 1. pri dodávkach bez montáže (napr. pri dodaní tovaru) – písomným potvrdením doručenia (vrátane vyloženia) kompletného predmetu dodávky na miesto určenia podľa objednávky,
 2. pri dodávkach s montážou – písomným potvrdením prevzatia kompletného predmetu dodávky objednávateľom.
  • Dodávateľ dodá dodávku svoje náklady a nebezpečenstvo na dohodnuté miesto dodania a v termíne v zmysle objednávky objednávateľa.
  • Zásielky na dobierku sa neakceptujú. Dodávku je dodávateľ povinný zabaliť takým spôsobom, aby v priebehu prepravy nedošlo k jej poškodeniu, či škodám na zdraví a majetku. Dodávateľ pripojí k dodávke dodací list s nasledovnými údajmi z objednávky: číslo objednávky, identifikácia dodávky (napr. číslo dielu, presné označenie tovaru), ……………………….. .
  • Vlastnícke právo na dodávke prechádza na objednávateľa:
 3. pri dodávkach bez montáže (napr. pri dodaní tovaru) – písomným potvrdením doručenia (vrátane vyloženia) kompletného predmetu dodávky na miesto určenia podľa objednávky,
 4. pri dodávkach s montážou – písomným potvrdením prevzatia kompletného predmetu dodávky objednávateľom.

Bez ohľadu na písm. a) a b) tohto bodu platí, že ak dodávateľ zhotovuje dielo u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ je jeho vlastníkom.

 • Dodávateľ je oprávnený dodať dodávku pred termínom dodania, ak to vyplýva z objednávky alebo ak to objednávateľ dodatočne písomne odsúhlasil.
 • Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady a nebezpečenstvo všetky podmienky nevyhnutné pre dodanie dodávky riadne a včas, najmä úradné povolenia vyžadované právnym poriadkom Slovenskej republiky, povinnosti voči orgánom colnej správy a pod.
 • V prípade, že dodávka má charakter zmluvy o dielo je dodávateľ povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela.
 • Ak si objednávateľ vymienil v objednávke právo skontrolovať predmet dodávky (diela) na určitom stupni jej vykonávania, je dodávateľ povinný včas objednávateľa pozvať na vykonanie kontroly. Ak dodávateľ nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
 • Ak sa podľa objednávky má riadne vykonanie dodávky (diela) preukázať vykonaním dohodnutých skúšok, považuje sa vykonanie dodávky za dokončené až vtedy, keď sa tieto skúšky úspešne vykonali. Na účasť na nich je dodávateľ povinný objednávateľa včas pozvať.
 • V prípade omeškania dodávateľa s dodaním dodávky má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky za každý, aj začatý deň omeškania.

 

 1. Prechod nebezpečenstva škody na dodávke
  • Nebezpečenstvo škody na dodávke z dodávateľa na objednávateľa prechádza:
 1. pri dodávkach bez montáže (napr. pri dodaní tovaru) – písomným potvrdením doručenia (vrátane vyloženia) kompletného predmetu dodávky na miesto určenia podľa objednávky,
 2. pri dodávkach s montážou – písomným potvrdením prevzatia kompletného predmetu dodávky objednávateľom.

Bez ohľadu na písm. a) a b) tohto bodu platí, že ak dodávateľ zhotovuje dielo u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci (dodávke).

 • Ak je uzatvorená medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva alebo zmluva o dielo, objednávateľ je povinný po prevzatí dodávky vykonať kontrolu dodávky alebo zabezpečiť jej vykonanie inou osobou v lehote v zmysle ustanovení ObchZ.

 

 1. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
  • Dodávateľ zodpovedá, že dodávka má vlastnosti v zmysle dohodnutých podmienok, podľa platných technických noriem a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • Dodávateľ zodpovedá za vady dodávky v zmysle ustanovení ObchZ.
  • Dodávateľ poskytne záruku za akosť dodávky v rozsahu vymedzenom v objednávke objednávateľa.
  • Objednávateľ je povinný o vade dodávky písomne informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení. V rámci reklamácie je objednávateľ povinný označiť vadu spolu s miestom jej prejavenia a opísať spôsob, akým sa vada prejavuje.
  • Vadu, ktorá sa prejavila počas záruky, je dodávateľ povinný na svoje náklady a podľa voľby objednávateľa buď odstrániť alebo dodať novú dodávku, a to do desať pracovných dní odo dňa reklamácie.
  • Dodávateľ a objednávateľ môžu na účely servisu dodávky uzatvoriť osobitnú servisnú zmluvu.

 

 1. Vyššia moc
  • Za vyššiu moc sa považujú udalosti a skutočnosti, ktoré nastali nepredvídateľne a nezávisle od vôle dodávateľa alebo objednávateľa po uzatvorení zmluvy a ktoré znemožňujú dodanie dodávky. Za vyššiu moc sa považujú najmä požiar, prírodná katastrofa, živelná pohroma, mobilizácia, vojna, povstanie a epidémia.
  • Udalosti považované za vyššiu moc majú za následok predĺženie termínu dodania dodávky o dobu trvania tejto udalosti.
  • O nastaní udalosti vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu písomne informovať.
  • V prípade, že udalosť vyššej moci trvá viac než 20 po sebe nasledujúcich dní je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

 1. Doručovanie
  • Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené
 1. dňom prevzatia písomnosti,
 2. dňom odmietnutia prevzatia písomnosti,
 3. uplynutím tretieho dňa (3) lehoty na prevzatie uloženej písomnosti.
  • Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené potvrdením druhej zmluvnej strany o doručení. V prípade, že druhá strana doručenie e-mailu nepotvrdí do 3 pracovných dní, písomnosť sa považuje za nedoručenú.

 

 1. Voľba práva a voľba súdu
  • Všetky vzťahy, ktoré vyplynuli zo zmluvy alebo predzmluvných rokovaní alebo predzmluvných úkonov odberateľa alebo dodávateľa, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne ustanoveniami ObchZ.
  • Všetky spory sa odberateľ ako aj dodávateľ pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde sa odberateľ, ako aj dodávateľ dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto VNP alebo zmluvy alebo súvisiacich s týmito VNP alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred uzatvorením zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.

 

 1. Záverečné ustanovenia
  • Každá zmluvná strana je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene údajov, ktoré majú priamy vplyv na plnenie zmluvy, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy zmena nastala.
  • Tieto VNP sú v zmysle § 273 Obchodného zákonníka záväzné. Platné a účinné VNP sú zverejnené na verejnej a bezplatne prístupnej webovej stránke odberateľa …………… a každý má možnosť sa s nimi kedykoľvek oboznámiť.
  • Ak by akékoľvek ustanovenie VNP bolo v rozpore s kogentnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike, tak sa použijú ustanovenia týchto právnych predpisov, čo však nemá́ vplyv na platnosť ostatných ustanovení VNP či na platnosť týchto VNP ako celku.
  • Odberateľ je oprávnený vykonať zmeny VNP, pričom je povinný tieto zmeny dodávateľovi oznámiť formou zverejnenia nových VNP na svojej webovej stránke ……………., a to najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny VNP. Zmeny VNP je dodávateľ oprávnený odmietnuť v zmenom rozsahu do 30 dní od zverejnenia, inak sa má za to, že sú tieto VNP účinné v zmenenej forme od okamihu účinnosti ich zmeny určenej objednávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje priebežne sledovať webovú stránku objednávateľa www. ………….. a zoznamovať sa s aktuálnym znením VNP.
  • Účinnosť týchto VNP nastáva dňa …………………