Gant dopravniky
Gant dopravniky 2
Gant dopravniky 3
Dopravníky Vermont-rozdelenie na sektory-A1_page-0001
PQ118-Dopravníky Vermont-01_page-0001
Obrázok1
Obrázok2
Obrázok3
Obrázok4
Gant dopravniky
Gant dopravniky 2
Gant dopravniky 3
Dopravníky Vermont-rozdelenie na sektory-A1_page-0001
PQ118-Dopravníky Vermont-01_page-0001
Obrázok1
Obrázok2
Obrázok3
Obrázok4
previous arrow
next arrow

Charakteristika projektu

Cieľom projektu výskumu a vývoja je aplikácia znalostí v odboroch automatizácie, elektrotechniky, informačných technológií a strojárstva na návrh, vývoj a skúšky novej automatizovanej linky pre rôzne druhy oblečenia na vešiakoch, s možnosťou naskladnenia a následného vyskladnenia 30 000 kusov vešiakov na ploche 18 x 36 m, s rozšírením kapacity na 60 000 kusov vešiakov. Cieľom projektu je dosiahnuť časový takt linky 125 kusov oblečenia na vešiakoch za hodinu. Požiadavky, respektíve technické parametre linky požadované zákazníkom nebolo možné splniť zariadeniami dostupnými na trhu, a preto sa zákazník obrátil na Spoločnosť s realizáciou výskumno-vývojového projektu.

Hlavným prvkom novátorstva projektu je nová automatizovaná linka pre rôzne druhy oblečenia na vešiakoch (kabáty, saká, košele, tričká, svetre, atď.), ktorá umožňuje uskladniť a následne vyskladniť 32 400 kusov vešiakov na výrazne limitovanej ploche 18 x 36 m s časovým taktom 125 vešiakov za hodinu. Bežne dostupné automatizované linky na trhu sú navrhované a riešené len pre jeden druh tovaru (napr. len pre tričká), prípadne sú riešené univerzálne, kde je na každý vešiak určený jeden typ vreca (big bag), do ktorého sú produkty vkladané. Novátorstvo projektu predstavuje taktiež predpríprava linky pre zvýšenie kapacity až na 55 440 kusov. Významným prvkom novátorstva je aj manipulátor s vyvinutým uchopovačom, ktorý umožňuje prevešiavať (presunúť z jednej pozície do inej) rôzny sortiment oblečenia na vešiakoch.

Základným prvkom technickej neurčitosti projektu je vyhotovenie automatizovanej linky pre rôzne druhy oblečenia na vešiakoch (rôzne tvary, hrúbky, materiál, atď.), s možnosťou uskladnenia a následného vyskladnenia až 60 tisíc kusov vešiakov. Podstatnou technickou neurčitosťou projektu je spôsob, akým zmerať hrúbku materiálu, aby bol jasne určený počet pozícií potrebných pre daný typ tovaru. Technickou neurčitosťou je spôsob, ako triediť a prevešiavať tovar, vzhľadom k rôznorodosti sortimentu. Technickú neurčitosť projektu predstavuje aj výrazne limitujúci zástavbový priestor linky a problémové prostredie pre kamery a snímače, vzhľadom k sťaženým svetelným podmienkam.

Výsledkom projektu výskumu a vývoja je nová univerzálna automatizovaná linka pre rôzne druhy oblečenia na vešiakoch, ktorá umožňuje uskladniť 32 400 kusov vešiakov s možnosťou navýšenia kapacity na 55 440 kusov. Automatizovaná linka disponuje časovým taktom 125 vešiakov za hodinu s maximálnou dobou čakania na jednu pozíciu cca 2 minúty. Výsledkom projektu sú aj nové vedomosti a znalosti nadobudnuté pri realizácií projektu, ktoré ďalej Spoločnosť využije pri udržaní konkurencieschopnosti v oblasti automatizácie, elektrotechniky, informačných technológií a strojárstva.

VideoVideo Button

Nová automatizovaná linka pre vyskladnenie/naskladnenie rôznych druhov oblečenia na vešiakoch

Hlavným prvkom novátorstva projektu je nový prototyp univerzálnej automatizovanej linky, ktorá umožňuje naskladniť a vyskladniť rôzne druhy oblečenia na vešiakoch o rôznych tvaroch, hrúbkach, materiáloch Automatizovaná linka má kapacitu 32 400 kusov vešiakov a je predpripravená pre zvýšenie kapacity až na 55 440 kusov. Na trhu nie sú dostupné zariadenia, ktoré by boli navrhované a riešené pre rôzny sortiment a ktoré by spĺňali požadované technické parametre. Dostupné riešenia sú určené na jeden typ tovaru (napr. len na tričká), alebo sú tovary balené do vriec, ktoré majú určitý objem a sú jednotlivo rozvešané na vešiakoch. Linka je konštruovaná na značne obmedzenom zástavbovom priestore 18 x 36 metrov, vzhľadom k čomu je navrhnutá 3 poschodová a 3 radová konštrukcia pre najefektívnejšie využitie priestoru. Linka je zložená z nasledujúcich častí:

 • vynášací dopravník,
 • unášače,
 • ovládací panel (PLC) umiestnení na elektrickej rozvodnej skrinke,
 • závesný systém,
 • dopravníky o dĺžke približne 210 m,
 • stanicu, kde operátor manuálne navešiava tovar.

Vešiaky sú zavesené na unášačoch, ktorých rozteč je 33 mm. Teda priemerne sa umiestni približne 30 ks/meter. Závesný systém obsahuje tri kusy samostatných vetiev, kde každá z nich má pri rozteči 33 mm maximálnu kapacitu 18 480 pozícií, teda maximálna kapacita systému je vyššie spomínaných 55 440 kusov pozícií. Nosná konštrukcia linky je tvorená približne 180 kusmi nosných stĺpov jaklového profilu 100 x 100 x 3 mm.

Nový automatizovaný technologický postup vyskladnenia/naskladnenia oblečenia na vešiakoch

Novátorstvom projektu je taktiež nový systém riadenia a nový pracovný proces linky, ktorými naprogramovaním a zosynchronizovaním je dosiahnutý časový takt linky 125 vešiakov za hodinu. Maximálne čakanie na jednu pozíciu je 2 minúty a maximálna rýchlosť linky dosahuje hodnotu 30 m/min. Vyskladňovanie môže prebiehať súčasne zo všetkých 3 poschodí.

V dolnej stanici linky sa manuálne navešiavajú tovary a súčasne tam prebieha meranie hrúbky materiálu, aby sa vedelo určiť presný počet pozícií potrebných pre daný kus oblečenia. Citeľným prvkom novátorstva projektu je nový proces merania hrúbky materiálu, ktorý spočíva v použití dištančného laserového snímača. Snímač je nastavený na meranie konkrétnej vzdialenosti po plechovú stenu. Oblečenie sa pritlačí mechanizmom o plechovú stenu a odmeria sa vzdialenosť. Nameraná hodnota vzdialenosti je odčítaná od pôvodnej vzdialenosti k plechovej stene, čím sa vypočíta výsledná hrúbka daného kusu oblečenia s toleranciou +/- 3 mm a určí sa počet potrebných pozícií pre dané oblečenie. Vešiaky sú farebne odlišné a obsahujú QR kód, ktorý je snímaný systémom, aby nedošlo k zámene tovarov pri ich manipulácií. Raz za týždeň prebieha kontrola pomocou systému o dostupnosti pozícií (voľné, obsadené) a taktiež o prítomnosti pozícií, teda či sa tovar nachádza na svojom mieste.

Nový princíp uchopovania rôznorodého oblečenia

Významným prvkom novátorstva je pracovný proces manipulátora (robota) a nový uchopovač, ktorými je zabezpečený plynulý a spoľahlivý presun zaveseného oblečenia z jednej pozície do druhej (prevešiavanie, triedenie). Problémom pri manipulácií je odlišná hmotnosť a zotrvačnosť oblečenia, vzhľadom k rôznorodosti oblečenia. Uchopovač je pneumaticky riadený a navrhnutý na princípe kliešťov. Pre eliminovanie kývania sa oblečenia na vešiakov pri manipulácií je uchopovač doplnení o biely a čierny silón, čím sa zväčší plocha uchopenia. Pre uľahčenie uchopenia tovaru je navrhnutý pneumatický mechanizmus, ktorý roztvára okolité pozície od pozície pripravenej na manipuláciu a umožní tak lepší prístup k danému tovaru. Pri manipulácií nemusí byť vždy balenie (oblečenie v ochrannom obale) v ideálnom stave, teda môže byť obal natrhnutý a oblečenie môže vyčnievať. Aby sa predchádzalo takýmto prípadom sú navrhnuté prídavné mechanické komponenty, ktoré zabezpečia požadovanú polohu balenia pre prácu manipulátora.

Kritérium kreativity

Kritérium kreativity je preukázateľne splnené na základe realizovaných činností, ktoré nemali rutinný charakter. Kreatívna činnosť je podložená hlavne samotnou podstatou činností technických pracovníkov, ktorých vedomosti a skúsenosti vychádzajú z praxe. Kreatívna činnosť riešiteľov projektu je obsiahnutá v návrhu prototypu automatizovanej linky pre naskladnenie/vyskladnenie rôznych druhov oblečenia na vešiakoch. Taktiež vo vývoji riadiaceho systému linky, vo vývoji kontrolného systému a v zosynchronizovaní celkového pracovného procesu linky. Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu je potrebné navrhnúť a realizovať konštrukčné riešenie automatizovanej linky, softvérové riešenie (systém riadenia), navrhnúť pracovný proces, komponenty, realizovať výpočty, simulácie, analýzy, testy a skúšky, overovať funkčnosť a realizovať viacero zmien počas vývoja.

 • Projektový manažér.
 • Programátor.
 • Elektroinžinier – Programátor.
 • Operátor výroby – tester.
 • Konštruktér.
 • Konštruktér-mechanik.
 • Šéfmontér.
 • Vývojár.
VideoVideo Button

Detaily projektu

Klient: Vermont
Mesto: Sokolovce
Cena: 4.6 mil €