Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti PIVOT + QARI, spol. s r.o.

 1. Úvodné ustanovenia
 • Tieto všeobecné dodacie podmienky spoločnosti PIVOT + QARI, spol. s r.o. so sídlom Priemyselná 493/4, 922 31 Sokolovce, IČO: 31 416 543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2799/T (ďalej len „VDP“) sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky, kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo uzatvorenej medzi PIVOT + QARI, spol. s r.o. (ďalej len „dodávateľ“) a jeho zákazníkom, predmetom ktorej je dodávka tovaru, prípadne zhotovenie určitej veci, montáž, údržba, úprava, oprava alebo vykonanie inej činnosti poskytovanej dodávateľom (ďalej len „dodávka“).
 • Zmluvné strany sa môžu odchýliť od znenia týchto VDP po vzájomnej dohode.
 • Ustanovenia bodu 3.2 až bodu 8.4 týchto VDP sa vzťahujú výlučne na záväznú ponuku dodávateľa v zmysle bodu 2.5 VDP a nevzťahujú sa na informačnú ponuku dodávateľa v zmysle bodu 2.4 VDP.
 • Ak sa v zmysle týchto VDP vyžaduje písomná forma, tá je zachovaná aj v prípade, ak sa postupovalo podľa § 40 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“).

 

 1. Ponuka dodávateľa
  • Za ponuku dodávateľa sa považuje objednávateľovi dodávateľom doručená písomná ponuka dodávateľa na dodávku s cenovou kalkuláciou, resp. rozpočtom a podpísaná zodpovednou osobou dodávateľa.
  • Ak spolu s ponukou sú poskytnuté aj ďalšie podklady (technické podklady, projektová dokumentácia a pod.), objednávateľ je povinný zachovať o údajoch a informáciách uvedených v poskytnutých podkladoch mlčanlivosť a nesprístupniť ich inej osobe.
  • V prípade nesúhlasu s ponukou dodávateľa je objednávateľ povinný podklady poskytnuté spolu s ponukou podľa bodu 2.2 VDP bez zbytočného odkladu vrátiť dodávateľovi s výnimkou prípadu, ak tieto boli poskytnuté elektronicky. Vyhotovovanie kópií týchto podkladov je možné len na základe písomného súhlasu dodávateľa.
  • Ak je ponuka dodávateľa označená ako „informačná ponuka“, tak má výslovne informačný charakter a nie je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy. Takáto ponuka dodávateľa predstavuje podklad pre vzájomné rokovania dodávateľa a objednávateľa za účelom uzatvorenia zmluvy.
  • Ak je ponuka dodávateľa označená ako „záväzná ponuka“, tak má záväzný charakter a je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy.

 

 1. Zmluva
  • Zmluva medzi dodávateľom a objednávateľom sa považuje za uzatvorenú:
 1. v prípade informačnej ponuky uzatvorením písomnej zmluvy, ktorá je výsledkom predzmluvných rokovaní, ktorých podkladom bola aj informačná ponuka,
 2. v prípade záväznej ponuky jej akceptáciou objednávateľom a doručením tejto akceptácie dodávateľovi. Akceptácia objednávateľa musí byť vyhotovená v písomnej forme a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa.
  • Akceptácia objednávateľa musí obsahovať:
 3. kompletné identifikačné údaje objednávateľa vrátane IČ DPH,
 4. číselné označenie záväznej ponuky dodávateľa, na ktorú sa akceptácia objednávateľa vzťahuje,
 5. slovné vyjadrenie súhlasu s obsahom predloženej záväznej ponuky dodávateľa,
 6. slovné vyjadrenie súhlasu s akceptáciou týchto VDP.

Ak akceptácia objednávateľa obsahuje podmienky, požiadavky, dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny záväznej ponuky dodávateľa (ďalej len „zmena záväznej ponuky“), sú pre dodávateľa záväzné, len ak zmenu záväznej ponuky písomne odsúhlasil do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Na zmenu záväznej ponuky je objednávateľ povinný dodávateľa výslovne upozorniť, inak nie je dodávateľ zmenou záväznej ponuky viazaný.

 • V prípade, ak objednávateľ zasiela akceptáciu elektronickými prostriedkami, doručenie akceptácie objednávateľa potvrdí dodávateľ bez zbytočného odkladu písomne. Ak dodávateľ písomne nepotvrdí doručenie akceptácie objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa jej zaslania objednávateľom, má sa za to, že mu akceptácia objednávateľa nebola doručená a objednávateľ v tomto prípade kontaktuje dodávateľa za účelom náhradného doručenia akceptácie objednávateľa.
 • Všeobecné obchodné, nákupné alebo iné podmienky objednávateľa (ďalej len „VOP objednávateľa“) platia iba v tom prípade, ak boli výslovne písomne potvrdené dodávateľom. Odkaz alebo odvolávka v akceptácii alebo iných dokumentoch objednávateľa na VOP objednávateľa neznamená ich akceptáciu dodávateľom.

 

 1. Cena a platobné podmienky
  • Cena uvedená v zmluve je pre zmluvné strany záväzná, ak VDP neustanovujú inak a považuje sa za cenu dodávky. Cena dodávky sa určuje na základe výšky nákladov v čase ponuky.
  • Cena dodávky je dohodnutá v mene EURO a bez DPH. K cene dodávky sa pripočíta suma DPH vo výške určenej platnými a účinnými právnymi predpismi. V cene dodávky nie je zahrnuté balenie, manipulačný poplatok, naloženie a vyloženie, dopravné a clo (ďalej len „dodatočné náklady“). Ak výška dodatočných nákladov nie je uvedená v záväznej objednávke, môže objednávateľ požadovať ich úhradu vo výške bežnej v čase a mieste ich vynaloženia, alebo vo výške určenej právnymi predpismi.
  • Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť cenu dodávky v bode 4.1 VDP v prípade, ak počas realizácie dodávky dôjde k zvýšeniu nákladov na dodanie dodávky z dôvodu zmeny právnych predpisov, bankových sadzieb, kurzových rozdielov, cien surovín, energií slúžiacich k výrobe dodávky, prípadne iných podmienok, ktoré sa podieľajú na tvorbe ceny dodávky. Zmena ceny dodávky nesmie prekročiť sumu 10 % z pôvodnej ceny dodávky. O zmene ceny dodávky a dôvodoch jej zmeny je dodávateľ povinný objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne informovať.
  • Ak je uzatvorená medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva, dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny dodávky riadnym dodaním tovaru objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodli inak (napr. uvedením sumy preddavku v záväznej ponuke akceptovanej objednávateľom). Ak je uzatvorená medzi zmluvnými stranami zmluva o dielo, dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny dodávky riadnym vykonaním diela, ak sa zmluvné strany nedohodli inak (napr. uvedením sumy preddavku v záväznej ponuke akceptovanej objednávateľom).
  • Dodávateľ vystaví objednávateľovi daňový doklad – faktúru so splatnosťou 10 dní a v prípade preddavku predfaktúru so splatnosťou 5 dní. Faktúra musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Faktúra a predfaktúra musí obsahovať: označenie dodávateľa a odberateľa ich názvom, sídlom, IČOm, DIČom, IČ DPH, zápisom v príslušnom registri; číslo záväznej objednávky; číslo faktúry alebo predfaktúry; deň odoslania a deň splatnosti faktúry alebo predfaktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť; fakturovanú sumu alebo sumu preddavku; označenie dodávky; pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
  • Cena dodávky, resp. jej časť alebo preddavok sa uhrádza bezhotovostným prevodom prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky na bankový účet dodávateľa uvedený vo faktúre alebo predfaktúre. Cena dodávky, resp. jej časť alebo preddavok sa považujú za uhradené dňom pripísania fakturovanej sumy alebo sumy preddavku na účet dodávateľa.
  • V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny dodávky, resp. jej časti alebo preddavku, je dodávateľ oprávnený:
 1. požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,07 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania,
 2. odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neuhradí dlžnú čiastku ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorou sa rozumejú 3 dni,
 3. požadovať náhradu škody spôsobenej omeškaním objednávateľa.
  • Objednávateľ nie je oprávnený bez súhlasu dodávateľa jednostranne započítať alebo zadržať platby určené pre dodávateľa z dôvodu uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, z nárokov za záruku na akosť, resp. zo zodpovednosti za škodu. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností objednávateľa a zakladá právo dodávateľa odstúpiť od zmluvy.

 

 1. Dodanie dodávky a dodacie podmienky
  • Vykonanie diela, odovzdanie dodávky a prevzatie dodávky sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve alebo o zmluve o dielo (podľa druhu kontraktu) a všeobecnými ustanoveniami ObchZ, pokiaľ si zmluvné strany nedohodli odchylné dojednanie práv a povinností.
  • Miesto dodávky a termín dodania dodávky je určený v záväznej ponuke akceptovanej objednávateľom.
  • Po dobu omeškania objednávateľa s plnením jeho povinnosti stanovenej v zmluve, VDP alebo príslušných právnych predpisoch, od ktorej dodanie resp. vykonanie dodávky závisí, lehota na dodanie dodávky dodávateľovi neplynie a termín dodania dodávky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní.
  • Dodávateľ je oprávnený dodať dodávku aj pred termínom dodania. Objednávateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodanie dodávky kedykoľvek počas dodacej lehoty.
  • Objednávateľ je povinný prevziať dodávku. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa prvej vety je dodávateľ oprávnený zabezpečiť na náklady a nebezpečenstvo objednávateľa uskladnenie dodávky v skladových priestoroch dodávateľa alebo tretej osoby.
  • V prípade, že dodávka má charakter zmluvy o dielo a dielo sa vykonáva u objednávateľa, objednávateľ je povinný zabezpečiť vhodné podmienky na riadne a včasné vykonanie diela.
  • Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady a nebezpečenstvo všetky podmienky nevyhnutné pre dodanie dodávky riadne a včas, najmä úradné povolenia vyžadované právnym poriadkom príslušného štátu, povinnosti voči orgánom colnej správy a pod.

 

 1. Prechod nebezpečenstva škody na dodávke a nadobudnutie vlastníckeho práva
  • Nebezpečenstvo škody na dodávke z dodávateľa na objednávateľa prechádza:
 1. okamihom prevzatia dodávky objednávateľom v mieste dodania; v prípade ak je objednávateľ v omeškaní s povinnosťou prevziať dodávku, nebezpečenstvo škody na dodávke na objednávateľa prechádza     okamihom, kedy bol dodávateľom vyzvaný na prevzatie dodávky,
 2. okamihom odovzdania dodávky na prepravu na určené miesto, v prípade, že dodávateľ nedodáva dodávku na svoje náklady a zodpovednosť.

Bez ohľadu na písm. a) a b) tohto bodu platí, že ak dodávateľ zhotovuje dielo u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci (dodávke) a je jej vlastníkom.

 • Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí dodávky vykonať kontrolu dodávky alebo zabezpečiť jej vykonanie inou osobou, v opačnom prípade stráca právo uplatniť vady, ktoré mala dodávka pri prevzatí a ktoré bolo možné prehliadkou dodávky zistiť.
 • Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k predmetu dodávky až do úplného zaplatenia ceny dodávky vrátane dodatočných nákladov s výnimkou prípadu, ak dodávateľ zhotovuje dielo u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral.

 

 1. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
  • Dodávateľ zodpovedá, že dodávka má vlastnosti v zmysle dohodnutých podmienok, podľa platných technických noriem a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že podklady na vyhotovenie dodávky poskytol objednávateľ, dodávateľ zodpovedá len za správnosť vyhotovenia dodávky podľa podkladov prevzatých od objednávateľa.
  • Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mala dodávka v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na dodávke na objednávateľa.
  • Dodávateľ môže poskytnúť záruku za akosť dodávky v rozsahu a za podmienok uvedených vo vyhlásení o záruke za akosť dodávky.
  • Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady spôsobené prirodzeným opotrebovaním dodávky, poškodením dodávky v dôsledku neodborného zásahu objednávateľom alebo osoby, ktorá k dodávke mala prístup, neodbornej alebo nedbalej manipulácie, použitia nevhodného materiálu pre prevádzku a zmeny takých podmienok, ktoré majú vplyv na správnosť fungovania dodávky a o ktorých nebol dodávateľ upovedomený v čase uzatvorenia zmluvy. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady spôsobené opravami, ktoré neboli uskutočnené dodávateľom a na vady, ktoré sa prejavili v dôsledku opravy dodávky, ktorá nebola uskutočnená dodávateľom.
  • Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady, za ktoré nezodpovedá dodávateľ a ktoré vznikli pri montáži alebo inštalácii, najmä v dôsledku nedostatočného zabezpečenia technických podmienok objednávateľom, nedodržaním pokynov a požiadaviek pri montáži alebo inštalácii, preťažením dielov nad výkon uvádzaným dodávateľom alebo výrobcom, nesprávnym alebo nedbalým zaobchádzaním.
  • Objednávateľ je povinný o vade dodávky písomne informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení. V rámci reklamácie je objednávateľ povinný označiť vadu spolu s miestom jej prejavenia a opísať spôsob, akým sa vada prejavuje. Dodávateľ je povinný do 48 hodín v rámci pracovných dní po doručení reklamácie kontaktovať objednávateľa a dohodnúť si termín odstránenia vady. Pri dohadovaní termínu odstránenia vady sú zmluvné strany povinné zohľadniť charakter reklamovanej vady.
  • Dodávateľ a objednávateľ môžu na účely servisu dodávky uzatvoriť osobitnú servisnú zmluvu.

 

 1. Vyššia moc
  • Za vyššiu moc sa považujú udalosti a skutočnosti, ktoré nastali nepredvídateľne a nezávisle od vôle dodávateľa alebo objednávateľa po uzatvorení zmluvy a ktoré znemožňujú dodanie dodávky. Za vyššiu moc sa považujú najmä štrajk, požiar, prírodná katastrofa, živelná pohroma, mobilizácia, vojna, povstanie, epidémia, zabavenie tovaru alebo iné úradné zásahy a zákazy, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, absencia tovaru alebo súčiastok na trhu.
  • Udalosti považované za vyššiu moc majú za následok predĺženie termínu dodania dodávky o dobu trvania tejto udalosti, a to aj v prípade, že sa vyskytli u subdodávateľov dodávateľa. Po dobu trvania udalosti vyššej moci, ani jedna zo strán nemá nárok na náhradu škody spôsobenej predĺžením termínu dodania dodávky.
  • O nastaní udalosti vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu písomne informovať.
  • V prípade, že udalosť vyššej moci trvá viac než 60 po sebe nasledujúcich dní je každá zo zmluvných strán oprávnená odstúpiť od zmluvy bez nároku na náhradu škody spôsobenej týmto odstúpením od zmluvy v dôsledku udalosti vyššej moci.

 

 1. Doručovanie
  • Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené
 1. dňom prevzatia písomnosti,
 2. dňom odmietnutia prevzatia písomnosti,
 3. uplynutím tretieho dňa (3) lehoty na prevzatie uloženej písomnosti.
  • Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené potvrdením druhej zmluvnej strany o doručení. V prípade, že druhá strana doručenie e-mailu nepotvrdí do 3 pracovných dní, písomnosť sa považuje za nedoručenú.

 

 1. Voľba práva a voľba súdu
  • Všetky vzťahy, ktoré vyplynuli zo zmluvy alebo predzmluvných rokovaní alebo predzmluvných úkonov dodávateľa alebo odberateľa, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne ustanoveniami ObchZ.
  • Všetky spory sa dodávateľ ako aj odberateľ pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde sa dodávateľ, ako aj odberateľ dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto VDP alebo zmluvy alebo súvisiacich s týmito VDP alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred uzatvorením zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.

 

 1. Záverečné ustanovenia
  • Každá zmluvná strana je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene údajov, ktoré majú priamy vplyv na plnenie zmluvy, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy zmena nastala.
  • Tieto VDP sú v zmysle § 273 Obchodného zákonníka záväzné. Platné a účinné VDP sú zverejnené na verejnej a bezplatne prístupnej webovej stránke dodávateľa …………… a každý má možnosť sa s nimi kedykoľvek oboznámiť.
  • Ak by akékoľvek ustanovenie VDP bolo v rozpore s kogentnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike, tak sa použijú ustanovenia týchto právnych predpisov, čo však nemá́ vplyv na platnosť ostatných ustanovení VDP či na platnosť týchto VDP ako celku.
  • Dodávateľ je oprávnený vykonať zmeny VDP, pričom je povinný tieto zmeny objednávateľovi oznámiť formou zverejnenia nových VDP na svojej webovej stránke ……………., a to najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny VDP. Zmeny VDP je objednávateľ oprávnený odmietnuť v zmenom rozsahu do 30 dní od zverejnenia, inak sa má za to, že sú tieto VDP účinné v zmenenej forme od okamihu účinnosti ich zmeny určenej dodávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje priebežne sledovať webovú stránku dodávateľa www. ………….. a zoznamovať sa s aktuálnym znením VDP.
  • Účinnosť týchto VDP nastáva dňa …………………